سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا الهی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسی
کمال الدین جزایری – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشکده کشاورز
محمد جواد شیخ داوودی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشکده کشاورز

چکیده:

در این مطالعه جریان انرژی تولید کلزا در کشت و صنعت شهید رجایی شهرستان دزفول برای یک دوره پنج ساله بین سال های ۸۲ تا ۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که انرژی معادل آبیاری با ۱۲/۹GJ/ha بیشترین سهم از انرژی ورودی را به خود اختصاص داده است. بعد از آن انرژی کود شیمیایی با مصرف ۹/۳۵GJ/ha در دوم و سوخت دیزل، ماشین های کشاورزی، علف کش، نیروی انسانی و بذر مصرفی به ترتیب با مصرف ۰/۷۱GJ/ha، ۰/۸۸GJ/ha، ۲/۶۶GJ/ha، ۶/۴۲GJ/ha و ۰/۱۵GJ/ha انرژی در ردیف های بعدی قرار گرفتند. انرژی ورودی کل۳۳/۶GJ/ha بدست آمد که ۵۴/۰۵ درصد آن انرژی مستقیم و ۴۵/۹۵ درصد آن شامل انرژی غیرمستقیم بوده است. همچنین انرژی خروجی، نسبت انرژی، بهره دهی انرژی و افزوده خالص انرژی به ترتیب ۰/۰۳۴kg/MJ،۰/۸۵ ،۲۷/۸ GJ/ha و GJ/ha 5/27- محاسبه شد و این به وضوح عدم کارایی مصرف انرژی را در کشت این محصول در این کشت و صنعت نشان می دهد.