سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه کاردر – .دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشهبرداری، دانشگاه ص
بهزاد وثوقی – دانشیار دانشکده مهندسی نقشهبرداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
اصغر راست بود – دانشجوی دکتری ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشهبرداری، دانشگاه صنعتی خوا

چکیده:

با استفاده از پردازش دادههایGPS میتوان نرخ کرنش زمینساختی را در سراسر منطقه محاسبه نمود و به کمک نرخ کرنش بهدستآمده، نرخ ممان لرزهای را در هر منطقه تعیین نمود. نرخ ممان لرزهای بیانگر میزان پتانسیل زلزله در یک منطقه میباشد. در این تحقیق از دادههای ۹۷ ایستگاه سراسری غیردائم شبکه سراسری ژئودینامیک ایران پردازش شده در سال ۲۰۰۲ استفاده شده است. با گریدبندی منطقه و با استفاده از روش فواصل وزن دار، میزان نرخ کرنش و نر خ اتساع در هر گرید به ابعاد ۳۵ کیلومتر در ۳۵ کیلومتر تعیین شده است و با استفاده از نرخ کرنش ماکزیمم و بهکارگیری آن در رابطه کاسترو، نرخ ممان لرزهای در هر گرید محاسبه گشته است. بیشینه و کمینه نرخ ممان ژئودتیک در حالت استفاده از ۱۵۰ α =برابر e +12Nm/ yr 1.4449 و e +14Nm/ yr 8.4840- و در حالت به کارگیری α = ۱۷۵ بهترتیب مقادیر Nm/ yr 1.0463 و e +14Nm/ yr 6.5606 +12- میباشند. تغییرشکل های محاسبه شده با استفاده از مشاهدات GPS و نرخ ممانهای ژئودتیکی بهدستآمده، به خوبی خصوصی ات تغییرشکل وپتانسیل لرزهخیزی منطقه را نشان میدهند