سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا یاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
حمید منصوری – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی ابراهیمی فرسنگی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پیش بینی عملکرد دستگاه حفاری TBM به منظور تعیین زمان نهایی تکمیل پروژه امری ضروری است جهت پیش بینی عملکرد دستگاه های حفاری تمام مقطع مدلهای مختلفی توسط محققین ارائه شده است دراین تحقیق بعد از معرفی پارامترهای زمین شناسی موثر برنرخ پیشروی دستگاه حفاری بررسی شرایط مدیریتی و محلی عملکرد دستگاه حفاری تمام مقطع TBM در یک تونل با مقطع دایره ای و قطر حفاری ۶/۷۳ متر با روش RES بررسی شد براساس روش RES یک اندیس زمین شناسی و مدیریتی معرفی شد و رابطه ای بین این اندیس ها و نرخ نفوذ پیشروی در دو حالت معمولی و فازی با استفاده از روش CQC بدست آمد. درنهایت نتایج حاصل از RES-CQC و RES معمولی مقایسه شده و نتایج به دست آمده نشان میدهند که ضریب همبستگی بین اندیس زمین شناسی و نرخ نفوذ نرخ پیشروی درحالت RES معمولی نسبت به RES-CQC بیشتر است.