سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جلیلی قاضیزاده – دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
محمدعلی عبدلی – دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
رضا سمیعی فرد – دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست

چکیده:

از آنجا که بازگردش شیرابه باعث افزایش نرخ تولید گاز شده و زمان تثبیت مواد قابل تجزیه را کاهش میدهد، لذا بهمنظور استحصال هرچه بیشتر گاز و به تبع آن تولید انرژی، اجرای سامانه بازگردش شیرابه در خاکچال جدید شهر مشهد (واقع در ۳۵ کیلومتری جاده میامی) ضروری بهنظر میرسد. بدین منظور یک زمین ۱۲ هکتاری در قسمت جنوبی خاکچال که سیستمهای اولیه دفن بهداشتی در آن اجرا شده است، برای طراحی سامانه بازگردش شیرابه در نظر گرفته شد. مطابق با برنامهریزی انجام شده این طراحی برای دفن روزانه ۸۰۰ تن پسماند در یک دوره سه ساله انجام شده است. در این تحقیق پس از تعیین مشخصات کیفی پسماند و محاسبه شیرابه تولیدی آن به کمک مدل موازنه جرمی، نرخ بازگردش شیرابه مشخص شده و پس از بررسی روشهای مختلف شیرابهرسانی، روش تزریق شیرابه به کمک چاهکهای عمودی انتخاب شد. نتایج مدل تخمین گاز تولیدی نشان میدهد که در صورت تزریق شیرابه محاسبه شده، نرخ تولید گاز نسبت به حالت متداول ۱/۵ برابر شده و دفنگاه در پایان دوره سه ساله توان تولید ۳/۷ مگاوات برق را دارد.