سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مصطفی رجبی – استادیارگروه توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خم
مریم السادات ابن ابراهیم خواجویی – دانشآموخته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اس
جواد میرمحمدصادقی – استادگروه توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

چکیده:

برای رسیدن به اهداف سند بیست ساله کشور نیاز به شناخت و بررسی تنگناهای موجود در اقتصاد میباشد. پایین بودن سهم درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور یکی از این تنگناها برای نظام مالیاتی میباشد. ۱۳۵۲ از روشکنترل بهینه استفاده – در تحقیق حاضر به منظور یافتن نرخهای بهینه مالیاتی ایران در طی سال های ۱۳۸۶ شده است. لذا با استفاده از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی و در نظر گرفتن رفتار پویای متغیرهای اقتصادی کشور، ابتدا سیستم همزمانی از تعادل بخشهای عرضه و تقاضا به روش حداقل مربعات سه مرحلهایsls)3 برآورد گردیده است. سپس با بکارگیری نظریهکنترل بهینه و با طراحی سناریو به بررسی درآمدهای مالیاتی و در نهایت به تعیین نرخهای بهینه مالیاتی پرداخته شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که نرخهای مالیاتی بهینه نیستند و برای رسیدن به سطح مطلوب متغیر هدف و دستیابیبه رشد اقتصادی، نیاز به تغییر نرخهای مالیاتی است