سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید طواف – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه مهندس
محمد آبدیده – استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه مهندسی نفت ، امیدیه

چکیده:

در این مقاله انتخاب ناحیه ی مناسب جهت عملیات سوراخکاری در مخزن نفتی آسماری انجام شده است. میزان اشباع آب، تخلخل، تراوایی و تعیین پنجره ایمن و پایدار گل حفاری از پارامترهای بسیار مهم در این انتخاب است. تخلخل و تراوایی از خصوصیات سنگ مخزن است. تخلخل با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی به دست می آید و تراوایی براساس داده های تست چاه آزمایی محاسبه می شود. به منظور محاسب هی مناسب میزان اشباع آب در سازند مورد نظر، مد لهای آرچی، حسین، سیماندوکس، دال، جوهاز، شلومبرژه و اندونزی استفاده شده و نتایج آن با مدل های دولایه ای محاسبه اشباع آب که توسط داد ههای آزمایشگاهی بدست آمد هاند مقایسه می گردد. نتایج بدست آمده نشا ن می دهد که مدل اندونزی بهترین مدل پیشنهادی برای محاسبه اشباع آب است. در ادامه محاسبه خواص ژئومکانیکی سنگ مخزن به وسیله ی اطلاعات بدست آمده از نمودارهای پتروفیزیکی انجام می گردد. با توجه به خواص بدست آمده، ارزیابی ژئومکانیکی و تحلیل نتایج بر اساس معیار شکست موگی-کلمب انجام می شود. با استفاده از این ارزیابی نوع شکست در سازند تعیین می شود. نتایج این ارزیابی نشان می دهد که رژیم تنش در ناحیه مورد مطالعه از نوع تنش نرمال است. پایین ترین حد مجاز فشار گل منطبق بر مدل گسیختگی برشی عمیق و بالاترین حد مجاز فشار گل منطبق با مدل شکستگی برشی عمیق ضربه ای است. پس از تعیین حد مجاز فشار گل، پنجره ی ایمن و پایدار گل نیز تعیین می گردد.