سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شراره محسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه شیمی کاربردی، قوچان، ایران
علی محمدی ثانی –

چکیده:

مایکوتوکسین ها و به ویژه آفلاتوکسین ها از جمله مهم ترین مخاطرات شناخته شده در صنعت لبنیات هستند. نظر به اهمیت این عوامل در ایمنی غذایی، هدف از این تحقیق تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در شیر خام تولیدی در شهرستان مشهد طی تابستان سال ۰۹ بود. بدین منظور ۰۹ نمونهشیر از مناطق مختلف سطح توزیع شهرستان اخذ و سنجش به روش HPLC انجام گردید. نتایج نشان داد تمامی نمون ها ) ۰۹۹ %( به آفلاتوکسین M1آلوده بودند و میزان متوسط این سم ۱۶/۱۶نانوگرم در لیتر تعیین گردید. کمینه و بیشینه مقدار مایکوتوکسین فوق به ترتیب ۲ و ۰۶ نانوگرم در لیتر گزارش شد. میزان توکسین کمتر از استاندارد FDA که معادل ۰۹۹ نانوگرم در لیتر است و استاندارد CODEX که کمتر از ۰۹ نانوگرم در لیتر است بود. به عبارتی وضعیت این مایکوتوکسین مخاطره مهمی در این منطقه نبوده است و نشانگر روند رو به رشد ایمنی غذایی در بخش شیر بوده است که خود می تواند عامل مهمی در تغییر استاندارد منطقه ای و حتی ملی در زمینه میزان AFM1 در شیر باشد