سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی علیرضایی نغندر – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آروئی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
شمسعلی رضازاده – استادیار گروه فارماکوگنوزی و داروسازی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد د
محمود شور – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جنس کلشیکوم به علت تولید کلشی سین شناخته شده است و چندین گونه از آن در نقاط مختلف ایران به صورت خودرو رشد می کنند. سطوح کلشی سین در طی رشد و نمو و در گونه های مختلف، متغیر است. به منظور تعیین میزان کلشی سین و درصد وزن خشک، طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران (Colchicum kotschyi Boiss و robustum StefanovC) ، کورم ها و بذرهای هر دو گونه طی چهار مرحله در سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۸ از عرصه جمع آوری گشتند و میزان کلشی سین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا بهدست آمد. بیشترین میزان کلشی سین کورم در هردو گونه در برداشت پاییزه (در زمانی نزدیک به آغاز فعالیت ریشه) با میزان ۰/۰۷۷%(w/w) و ۰/۰۴۹%(w/w) به ترتیب در C. kotschyi و C. robustum مشاهده شد. کمترین میزان کلشی سین کورم در C. kotschyi در برداشت تابستان (قبل از شروع گلدهی) و در C. robustum در برداشت زمستان (همزمان با گلدهی و شروع رشد رویشی) بترتیب با میزان ۰/۰۰۵۸%(w/w) و ۰/۰۰۷۵%(w/w) وزن خشک بهدست آمد. میزان کلشی سین بذر در C. robustum و C. kotschyi ، بترتیب ۰/۱۲۸ و ۰/۰۴۶۲%(w/w) وزن خشک بهدست آمد. بیشترین وکمترین درصد وزن خشک کورم در هر دو گونه به ترتیب دربرداشت تابستان و زمستان حاصل شد.