سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدنادعلی علوی بختیاروند – دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
هاجر سلامی فر – کارشناس ارشد مهندس یمحیط زیست
امیرحسام حسنی –

چکیده:

اکسیداسیون بیهوازی آمونیوم تحت عنوان آناماکس روش نوینی برای حذف نیتروژن از فاضلاب و شیرابه است دراین فرایندنیتریت به عنوان الکترون گیرنده عمل اکسیداسیون آمونیوم به گاز نیتروژن را تحت شرایط بیهوازی انجام میدهد دراین مطالعه از لجن گرانوله uasb به عنوان بذراولیه آناماکس استفاده گردید افزایش تدریجی بارگذاری آمونیوم و نیتریت بارعایت نسبت NO2/NH4 =1.32 در HRT=24 انجام گرفت درادامه HRT با عنوان متغیر درروند کاهش غلظت آمونیوم و نیتریت بررسی گردید. درنهایت نیز روند حذف همزمان آمونیوم و کربن آلی با حداکثر بارگذاریکربن ۲۵۰mg/l و حداکثر بارگذاری نیتروژن ۱۵۲mg/l بررسی گردید بالاترین راندمان حذف آمونیوم و نیتریت به ترتیب دربارگذاری حجمی ۰/۱۵ و ۰/۱۳۲kg/m3.d در HRT=24 بدست آمد. درکوتاهترین زمان ماند و بیشترین زمان بارگذاری بهدلیل جلوگیری از نقش بازدارندگی NO2 و شسته شدن محصولات جانبی حاصل از واکنش آناماکس بیشترین راندمان حذف آمونیوم و نیتریت حاصل شد.