سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رامین بهشتی نمین – پتروشیمی پلینار، مسئول اتاق کنترل واحد پلیمریزاسیون،تبریز، انتهای
نازیلا عزیزی – کارشناسارشد مهندسی شیمی، تبریز، انتهای شریعتی جنوبی، کوی دانش

چکیده:

با توجه به اهمیت تولید پلیپروپیلن و کاربرد فراوان آن در صنایع پایین دستی، تولید این پلیمر قابل توجه میباشد. در اینمقاله با استفاده از اطلاعات صنعتی پتروشیمی پلینار تبریز، بخش راکتورتولید پلیپروپیلن با استفاده از نرمافزارASPEN POLYMER شبیهسازی شده و نتایج بدست آمده با اطلاعات موجود مقایسه شدهاست. نتایج بدست آمده خطای قابل اغماضی را نسبت به اطلاعات موجود نشان میدهد.