سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مسلم کیامرثی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه شی
سعید عشقی – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه شیراز
عنایت الله تفضلی – استاد بخش علوم باغبانی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی ارزیابی پراکنش و توزیع ناهنجاری مرگ جوانه، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در مناطق موکاری استان فارس در سال ۱۳۸۸ ، اجرا گردید. در پاییز و زمستان (در زمان خفتگی) از باغ های مورد نظر شاخه هایی ( ۳۰ شاخه از هر رقم) با قطرهای مختلف (تصادفی) انتخاب و به ۳ بخش (گره ۱ تا ۵، گره ۶ تا ۱۰ و گره ۱۱ تا ۱۵ ) تقسیم نموده و با ایجاد برش عرضی در جوانه، درصد مرگ جوانه ی اصلی محاسبه گردید. درصد مرگ جوانه ی اولیه در گره ۵-۱ بستگی به رقم و منطقه متفاوت بود. رقم سیاه شیراز در منطقه ی سعادت شهر بیش ترین درصد (۳۰/۲ درصد) و همین رقم در شیراز کم ترین درصد (۲/۶۶ درصد) مرگ جوانه را نشان داد. در منطقه ی دشمن زیاری در رقم های سیاه شیراز و عسکری کم ترین درصد (۳/۳۳ درصد) و رقم لرکش بیش ترین درصد (۲۰/۶۶ درصد) مرگ جوانه مشاهده گردید. همچنین رابطه ی مستقیمی بین قدرت رشد که بر اساس قطر شاخه بیان می گردد با مرگ جوانه ی اولیه مشاهده شد. همبستگی منفی بین طول شاخه و بروز مرگ جوانه ی اولیه در بیشتر ارقام مورد بررسی وجود داشت.