سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی عطافر – استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانش
الفت گنجی بیدمشک – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصا
فرهام امیری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد،

چکیده:

حوزه مصرف و هزنیه های اقتصادی از حوزه هایی است که مسیر رسیدن به اهداف جهاد اقتصادی را تسهیل و تسریع می سازد. عدم همسویی استراتژیک میان حوزه های مختلف شهرداری ها منجر به شکست های تلخی از جمله پروژه های لغو شده، سیستم هایی که احتیاجات کسب و کار را برآورده نمی کنند، هزینه های بالای سیستم های اطلاعاتی، کاهش بازگشت سرمایه و کاهش کارآیی در سازمان می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های حوزه معاونت های شهرسازی و معماری، فرهنگی اجتماعی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهر اصفهان جهت افزایش بازگشت سرمایه گذاری های بخش فناوری اطلاعات و مشارکت شهرداری اصفهان در جهاد اقتصادی تدوین گردید. ابعاد همسویی استراتژیک در این پژوهش چهار بعد مدیریت و راهبری، سیستم های کاربردی و خدمات الکترونیکی، زیرساخت فنی، نیروی انسانی، فرهنگ سازی و آموزش، در نظر گرفته شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی و مطالعه میدانی است. نمونه پژوهش شامل ۵۸ نفر از مدیران، سرپرستان و کارشناسان حوزه معاونت های شهرسازی و معماری، فرهنگی اجتماعی و حمل و نقل و ترافیک بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۶ با در نظر گرفتن روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، جمع آوری شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین ها جهت سنجش میزان همسویی صورت پذیرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که حوزه معاونت های شهرسازی و معماری و حمل و نقل و ترافیک فاقد همسویی استراتژیک هستند در حالیکه حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دارای همسویی استراتژیک است.