سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سارا سعیدی – کارشناس ارشد اکولوژی مهندسی مشاور مهاب قدس
عرفان دانایی – کارشناس ارشد محیط زیست مهندسی مشاور مهاب قدس
محمدرضا باقری راهدانه – کارشناس ارشد محیط زیست مهندسی مشاور مهاب قدس۲
علی مریدی – مدیر گروه آلودگی بخش محیط زیست مهندسی مشاور مهاب قدس استادیار دانشکد

چکیده:

یکی از اهداف عمده احداث سدها تأمین آب مورد نیاز برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت است. در حال حاضر بسیاری از سدهای کشور که منبع عمده تأمین آب شرب شهرها هستند، به دلیل عدم مطالعات دقیق و تغییرات کیفی آب، پس از احداثسد دچار مشکلات کیفیت آب شده و عدم رضایت مصرف کنندگان و افزایش هزین ههای تصفیه را به دنبال داشت هاند. بنابراین پی شبینی و مطالعه تغییرات کیفیت آب پس از احداث سدها در مطالعات ارزیابی اثرات زیس تمحیطی سدها و مخازن اهمیتویژ های دارد. یکی از ااقداماتی که م یتواند از تسریع تغذیه گرایی بالاخص در دوران اولیه آبگیری جلوگیری کند، پاکتراشیگیاهان و برداشت لایه خاک سطحی پیش از آبگیری مخازن است. در این مقاله میزان نیتروژن و فسفر آزاد شده از پوشش گیاهی در محدوده مخزن سد تنگ معشوره مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب که پس از تیپ بندی پوشش گیاهی،براساس مشخصات گون ههای طبقه بندی شده و تعیین تراکم هر گونه، مقدار سطح تحت پوشش هر گونه برآورد شده و سپسبر اساس درصد نیتروژن و فسفر در ماده خشک هر گیاه و همچنین نرخ رها سازی، نمودار جرم نیتروژن و فسفر رها شده در طول دوره آبگیری ترسیم شده است. نتایج بررسیها نشان دهنده افزایش احتمال و سرعت ایجاد پدیده تغذیه گرایی در مخازنسدها در صورت وجود منابع درونی نیتروژن و فسفر ناشی از عدم پاکتراشی و باقی ماندن بیومس گیاهی در مخزن اس . ت