سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا سعیدی – کارشناس ارشد اکولوژی مهندسی مشاور مهاب قدس
عرفان دانایی – کارشناس ارشد محیط زیست مهندسی مشاور مهاب قدس
محمدرضا باقری راهدانه – کارشناس ارشد محیط زیست مهندسی مشاور مهاب قدس
علی مریدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

یکی از اهداف عمده احداث سدها تامین آب مورد نیاز برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت می باشد. در حال حاضر بسیاری از سدهای کشور که منبع عمده تامین آب شرب شهرها می‌باشند، به دلیل عدم مطالعات دقیق و تغییرات کیفی آب، پس از احداث سد دچار مشکلات کیفیت آب گردیده و عدم رضایت مصرف کنندگان و افزایش هزینه‌های تصفیه را به دنبال داشته اند. بنابراین پیش‌بینی و مطالعه تغییرات کیفیت آب پس از احداث سدها در مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سدها و مخازن اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از روشهایی که می تواند پیش از آبگیری مخازن، از تسریع تغذیه گرایی بالاخص در دوران اولیه آبگیری جلوگیری کند، پاکتراشی گیاهان و برداشت لایه خاک سطحی است. در این مقاله میزان نیتروژن و فسفر آزاد شده از پوشش گیاهی در محدوده مخزن سد تنگ معشوره مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب که پس از تیپ بندی پوشش گیاهی ، بر اساس مشخصات گونه های طبقه بندی شده و تعیین تراکم هر گونه، مقدار سطح تحت پوشش هر گونه برآورد شده و سپس بر اساس درصد نیتروژن و فسفر در ماده خشک هر گیاه و همچنین نرخ رها سازی، نمودار جرم نیتروژن و فسفر رها شده در طول دوره آبگیری ترسیم گردیده است.نتایج بررسیها نشان دهنده افزایش احتمال و سرعت ایجاد پدیده تغذیه گرایی در مخازن سدها در صورت وجود منابع درونی نیتروژن و فسفر ناشی از عدم پاکتراشی و باقی ماندن بیومس گیاهی در مخزن می باشد