سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان قنبریان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
مریم قنبریان – دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
امیر حسین محوی – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود قنبریان – کارشناس مسئول بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز بهداشت شه

چکیده:

بیان مسئله : پایش دریافت فلوراید نیازمند دانستن محتوای فلوراید مواد غذائی است که توسط کودکان د رسنین خطر فلوروزیس دندانی مصرف می شود . از آنجا که تولید کنندگان محصولات غذایی کودکان ، محتوای فلوراید محصولات خود را به همراه سایر اطلاعات بر روی برچسب ارائه نمی دهند امکان تخمین میزان فلورایید تنها از طریق آزمایش فلوراید امکانپذیر است. هدف از مطالعه حاضر آنالیز کل محتوای فلوراید شیر خشک مصنوعی ( شیر خشک ) مصرفی در ایران در سال ۱۳۸۸ بود. مواد و روش ها : در این پژوهش دوازده نمونه شیر خشک های پر مصرف کودکان ایاران و از هر کدام سه عدد در تاریخهای گوناگون خریداری شد و سپس با استفاده از روش الکترود انتخابی میزان فلوراید آنهاتعیین گردید . یافته ها: بجز دو محصول که میزان بالایی فلوراید داشتند ، میانگین غلظت فلوراید در نمونه های گرفته شده ۱/۷۳g F/g بود. بحث و نتیجه گیری : بسیاری از مطالعات نشان داده است که جهت تعیین فلوراید دریافتی کودکان ، سنجش میزان فلوراید در آبهای فلئورزده به تنهایی کافی نیست و بایستی غلظت فلوراید در غذاها و سایر آشامیدنی های کودکان نیز مورد سنجش قرر گیرد محصولات آنالیز شده در این مطالعه میزان غلظت فلوراید آنها در رنجg F/g 2/36-1/32 بود . پژوهش حاضر نشان داد که د رمحتوای غلظت فلوراید در بین محصولات آنالیز شده در سه تاریخ متفاوت اختلاف عمده ای وجود نداشت . دو محصول آنالیز شده ( هومانا ۳ و سما پروگرس) از بین سایر محصولات دارای میزان بالایی از فلوراید بودند ( میانگین غلظت فلوراید ۲/۲۷g F/g ) و می تواند عامل خطری باشد برای تشدید فلوروزیس دندانی بخصوص زمانی که با سایر منابع حاوی فلوراید استفاده شود ( مثل آب) میزان بالای فلو راید در دو محصول ذکر شده ممکن است ناشی از آب مصرفی در فرایند تولید شیر خشک د رکارخانه باشد . بنابراین محتوای فلوراید موجود در آب مورد استفاده در طول پردازش می تواند بطور اساسی بر محتوای غلظت باقیمانده فلوراید در شیر خشک تاثیر بگذارد . بر چسب محصولات کارخانه های شیر خشک و دیگر مواد غذایی کارخانه ای کودکان علاوه بر سایراطلاعات تغذیه ای بایستی اطلاعات مربوط به محتوای فلوراید آنها را نیز ارائه دهد.