سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه پشمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند
علیرضا پورخباز – استادیارگروه محیط زیست دانشگاه بیرجند
یوکابد اسمعیل پوراخلمد – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی-فیزیولوژی دام، دانشگاه بیرجند

چکیده:

هدف از این مطالعه تعیین تجمع فلزات روی و مس در دندان های افراد ساکن در شهر بیرجند و بررسی عوامل موثر بر تجمع این فلزات در بافت دندان بود. نمونه های دندان از کلینیک های سطح شهر بیرجند در ظروف حاوی آب مقطر جمع آوری شد. نمونه های دندان به روش هضم اسیدی برای آنالیز آماده شدند و میزان فلزات مس و روی موجود در آنها توسط دستگاه جذب اتمی شعله اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین میزان مس و روی در دندان های افراد به ترتیب برابر ۳۶/۲ ± ۵۷/۶ و ۰۶/۸۶ ± ۶۰/۲۳۳ میلی گرم برکیلوگرم می باشد. نتایج همچنین نشان داد که میزان فلزات مس و روی در دندان های زنان به طور معنی داری بالاتر از مردان می باشد. غلظت فلزات مس و روی در دندان های پرشده با آمالگام به طور معنی داری بالاتر از دندان های پرنشده بود. نتایج همچنین نشان داد که میزان این فلزات در گروه های مختلف دندان متغیر است