سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – استادگروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کامیار یغمائیان – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا حیدری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مسعود دانش پژوه – کارشناس مسئول آزمایشگاه شیمی تجزیه

چکیده:

فلزات سنگین جیوه کادمیم سرب، کروم و کبالت به مقدار بسیار کم از طریق مواد غذایی وارد بدن انسان می شوند از منابع ورود این فلزات سنگین خورندگی دستگاه های غیراستانداردی که درتهیه فراورده های غذایی مورد استفاده قرار میگیرند ازجمله این فراورده های غذایی می توان رب گوجه فرنگی را نام برد که دارای pH حدود ۴/۶ می باشد دراین مطالعه بصورت مقطعی میزان فلزات سنگین جیوه کادمیم سرب کروم وکبالت در رب گوجه فرنگی عرضه شده در شهر کرمان درسال ۹۰ مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور بروی ۱۲ نمونه گوجه فرنگی که در سطح شهر کرمان عرضه می گردید آزمایشات انجام شد. آزمایشات براساس روش هضم اسیدی انجام گرفت ابتدا بروش هضممرطوب با اسید نیتریک هضمشدند. سپس محلول حاصل از نظر وجود فلزات سنگین جیوه کادمیم سرب کروم کبالت به روش جذب اتمی و سرب به روش رنگی سنجی دی تیزون تعیین مقدار شدند از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردید. نتایج داد که میانگین غلظت جیوه کادمیم سرب، کروم و کبالت دررب گوجه فرنگی به ترتیب ۰/۱۲، ۱۹۵/۱ ، ۰/۰، و ۰/۰۲ و ۰/۰۱ و برابر میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن خشک نمونهبود.