سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالباسط عثمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

این مطالعه به منظور تعیین میزان عناصر ک ممصرف مانند: مس، منگنز، روی وآهن نیز تغییرات آنها در مراحل مختلف فنولوژی در طی فصل رویش برای سه گونه غالب و خوشخوراک Ferula haussknechtii ، Prangos ferulacea و Cherophyllum macrospermum در مراتع زرینه اوباتو صورت گرفت. با توجه به وسعت بالای مراتع زرینه اوباتو ، تعداد ۱۰ نمونه ( ۱۰ پاکت ) و حداقل ۵ پایه برای هر نمونه در هر مرحله فنولوژیکی به صورت مخلوط از نقاط مختلف به لحاظ توپوگرافی جمع آوری گردید؛ بنابراین برای هر گونه تعداد ۳۰ نمونه در حوزه اکولوژیکی زرینه اوباتو تهیه گردید. پس از خشک کردن نمونهها در آزمایشگاه، با استفاده از روش متداول A.O.A.C عناصر مذکور اندازه گیری شد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین میزان عناصرموجود در گونهها در هر مرحله فنولوژینشان داد که میزان عناصر منگنز، روی و آهن در سه گونه مورد مطالعه به طور معنی داری با هم اختلاف داشتند ( ۰۵ / P<0 )، اما اختلاف معنی داری از لحاظ میزان مس ( مرحله رویشی ) و آهن ( مرحله بذر دهی ) موجود در اندام هوایی آنها مشاهده نشد ( ۰۵ / P>0 ). مقایسه عناصر مذکور برای گون ههای Ferula haussknechtii و Cherophyllum macrospermum در مراحل مختلف فنولوژی نشان داد که میزان عناصر مس ، منگنز و روی تفاوت معنی داری نشان داده ضمن اینکه در کلیه مراحل فنولوژی به طور معنی داری بالاتر از دامنهاحتیاجات نشخوارکنندگان بود. اما گونه های مورد مطالعه به لحاظ آهن به طور معن یداری پاین تر از سطح بحرانی بود( ۰۵ / .(P<0