سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنام طالبی – دکتری تخصصی، مدیریت آموزشی
سمانه مرادی – کارشناسی ارشد، برنامه ریزی درسی
مهدی پاکدل بناب – کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی
قادر زمستانی – کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی

چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین میزان صلاحیتها و شایستگیهای حرفهای معلمان که پژوهشی کیفی از نوع پدیدار شناسی میباشد در جامعهی آماری معلمان ایران (آذربایجان شرقی) انجام گردید. روش نمونهگیری به صورت هدفمند بوده است. جهت گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شده است. تحلیل کیفی جوابهای به دست آمده از ،« دانش برنامهریزی درسی » طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته نشان داد که اکثر معلمان به عدم توانایی و تخصص در اشاره کردهاند. و این در « دانش روانشناسی » ،« دانش ارزشیابی » ،« دانش حرفهای » ،« دانش روشی » ،« دانش موضوعی » حالی است که صلاحیت حرفهای اکثر معلمان در حوزه تدریس و اجرای برنامههای درسی است. لذا اکثر آنها از آمادگی علمی و تخصصی و شایستگیهای حرفهای برخوردار نیستند و این عدم آگاهی مانع از مشارکت معلمان در فرآیند برنامه- ریزی درسی میشود. همچنین همه پاسخ دهندگان بر ضرورت افزایش آگاهیهای برنامه درسی معلمان و صلاحیتهای حرفهای از طریق برنامههای درسی تربیت معلم و کارگاههای آموزشی تأکید کردند، که باعث توسعه حرفهای و ایجاد انگیزه در معلمان میشود. مرکز ثقل این تغییرات، توجه به بهسازی نظام تربیت معلم و جدی گرفتن ارتقای عملکرد معلمان به عنوان مهمترین متغییر در بهبود کیفیت آموزش و پرورش است.