سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود علمی –
خدیجه تیغ زن –
ربابه باقری –

چکیده:

خشونت نوجوانان از جمله مشکلات عمده جامعه می باشد که امروزه در حال افزایش است. خشونت نوجوانان به عنوان یک مسئله اجتماعی همانند سایر مسائل اجتماعی دیگر تحت تأثیر عوامل مختلفی است. در این تحقیق نیز به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت دانش آموزان پرداخته ایم که در آن از تئوری های روانشناسی اجتماعی و بویژه جامعه شناسی استفاده شده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه روی ۳۷۵ نفر از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهرستان عجبشیر و با استفاده از روش نمونه گیری خوش های و سیستماتیک اجرا شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای عدم دلبستگی به والدین، عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان، بدرفتاری والدین با فرزندان، تضاد والدین با هم، داشتن دوستان بزهکار، عدم پایبندی به دستورات اخلاقی، تنبیه در مدرسه، سخت گیری والدین با خشونت دانش آموزان رابه مستقیم و معنی داری داشتند. تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای بدرفتاری والدین، عدم دلبستگی به والدین، نظارت والدین، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مشارکت گروهی، دوستان بزهکار و پایبندی به دستورات اخلاقی در تبیین میزان خشونت دانش آموزان سهم عمده ای داشته اند. مقدار تبیین بدست آمده ۵۱% می باشد.