سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره سادات حسینی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر-کارشناس تامین تج
حمیدرضا افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران – کارشناس برنامه ریز

چکیده:

هدف از تهیه این مقاله یافتن سیاست مناسبی برای تعیین میزان سفارش اقتصادی در یک زنجیره تامین سه سطحی بوده، ضمن این که بر شرایط واقعی منطبق باشد ، بتواند هزینه های زنجیره را حداقل نماید . در این مقاله سعی شده است که با فازی نمودن پارامتر تقاضا مدل قط عی تعیین میزان سفارش اقتصادی توسعه داده شود . ابتدا مدلسازی تعیین تابع هزینه کل سیستم صورت گرفته سپس برای بدست آوردن میزان سفارش اقتصادی، مدل ارایه شده حل گردید . تحقیقات نشان داده که متغیر تقاضا در بین سایر متغیرهایی که در مد لهای تعیین میزان سفارش اقتصادی به کار رفته بیش از همه نوسان داشته که از این لحاظ بهترین کاندید برای فازی شدن، بوده است. برای فازی نمودن تقاضا از روش مثلثی استفاده شد. در مدل ارایه شده مشخص گردید که مجذور مجموع هزینه های سفارش دهی در کارخانه مونتاژ کننده و راه اندازی تجهیزات در کارخانه تولید کننده با میزان سفارش اقتصادی نسبت مستقیم دارد.