سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیر مسعود رحیمی – دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه
مجتبی کاظمی – کارشناس ارشد عمران گرایش راه و ترابری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه

چکیده:

علائم نصب شدهی ترافیکی عموماً برای کنترل ترافیکبه کار میروند. این علائم حاوی پیامهایی به صورت کلمات اختصاری، نمادها، برای کنترل مکانها یا راهنمایی رانندگان بکار برده میشوند. آنگونه که متداول است، علائم ترافیکی اصولاً به صورت قائم نصب میگردند و در گروههای مختلف شامل انتظامی، هشداری یا اخباری(راهنمایی) وجود دارند. تابلو ورود ممنوع یکی از مهمترین تابلوهای انتظامی بوده و تقریباً تمامی رانندگان با آن آشنایی کامل دارند. از آنجا که عدم توجه به این تابلو و تخطی از فرمان صادره توسط این تابلو، موجب بروز گرههای ترافیکی در طول مسیر، اختلال در رفت و آمد مسیر، ایجاد سر و صدابواسطه وسایل نقلیه محصور شده در محدوده و در حالت بد آن موجب بروز تصادف خسارتی و یا جرحی در مسیر مورد استفاده میگردد؛ بررسی انحصاری این تابلو با توجه به پارامترهای مختلف همچون؛ سن،جنسیت، شغل، درآمد ماهیانه، وضعیت تأهل، زمان رانندگی، تعداد ساعات رانندگی و وسیله نقیله مد نظر قرار گرفته است. جهت انجام تحقیق، تقریباً تعداد چهارصد و پنجاه برگه پرسشنامه در مسیرهای درونشهری استان گیلان و در مدت یکماه و نیم تکمیل گردیده است. این پرسشنامه از آلفای کرونباخ ۹۹ % ، جهت تعیین میزان صحت و روایی پرسشنامه برخواردار بوده است. جهت بدست آوردن میزان سطح توجه رانندگان به تابلو ورود ممنوع از روش درخت تصمیم (الگوریتمCART که % یکی از روشهای مهم دادهکاوی است، استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل حکایت از آن داردکه ۵۲٫۹ رانندگان به مقدار بسیار زیاد به این تابلو توجه نمودهاند. اما در پی استفاده از وسایل نقلیه مختلف همچون تاکسی و کامیون توسط رانندگان و بازههای زمانی متفاوت و تعداد ساعات رانندگی مختلف، این مقدار سطح توجه دستخوشتغییرات و کاهشسطح توجه به حالتهای زیاد و متوسط قرار گرفته است. براساس نتایج بدست آمده میتوان با استفاده از راهکارهای آموزشی و یا تشدید قوانین و مقررات برخورد با افراد خاطی و نقض کننده فرمان، سعی بر آن شود تا میزان سطح توجه به این تابلو مهم راهنمایی و رانندگی را افزایشداده و مانع بروز حوادث و یا اختلالات ترافیکی برای هر مسیر مشخصگردید