سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشته یزدانی –

چکیده:

امروزه یکی ازمعضلات بهداشتی و زیست محیطی کشور موادزاید بیمارستانی وسایر مراکز درمانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرنا ک ، سمی، بیماریزاو سرطانزا بودن از جمله زائدات پاتو لوژیک ،عفونی و دارویی،شیمیایی،سایتوتوکسیک ورادیواکتیوازحساسیت خاصی برخوردار است ( ۱) که عدم کنترل و بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای تولیدی این مراکز درمانی علاوه بر تهدید جدی به سلامت جامعه و محیط زیست ، باعث اتلاف هزینه های زیاد نیز میشود.از طرفی چون آگاهی واطلاعات کارگران خدماتی این مراکز درمانی وکارگران شهرداری در رابطه بامخاطرات پسماندها ونحوه جمع آوری ،دفع و دفن زباله عفونی بسیار پایین و امکانات محل دفن جهت دفن بهداشتی روزانه کافی (انجام بازیافت توسط افراد سودجو)نمیباشد پس سلامت این کارکنان ودر نهایت سلامت جامعه در معرض خطر قرارمیگیرد. ( ۲) بمنظوربهینه سازی وضعیت جمع آوری،نگهداری موقت وانتقال ودفع صحیح زباله،فرآین د تفکیک زباله های مراکزدرمانی مطرح میشودتفکیک زباله های عفونی ازغیرعفونی نه تنهاباعث حفظ محیط زیست خواه د شدبلکه ازانتشار آلودگی درسطح جامعه ازطریق مختلف ازجمله توسط افرادسودجوجلوگیری خواهد کردوازطرفی اختلاط زباله های عفونی باغیرعفونی مدیریت زباله های این مراکزرابامشکلاتی مواجهه میکند ودراین ارتباط مسلم ا انجام صحیح فرآیند تفکیک وهمچنین کاهش هزینه های دفع دارای اهمیت است امروزه یکی از مهمترین دلایل اختلاط زباله های عفونی با غیر عفونی و عدم رعایت اصول مقررات بهداشتی درمراحل مختلف جابجایی،انتقال ودفع مربوط به عدم شناخت کیفیت و کمیت موادزایدتولیدی درمراکزدرمانی میباشدبنابراین توجه به تعیین کمی وکیفیت موادزایددرمراکزدرمانی ازاهمیت خاصی برخورداراست.( ۶) کلیدرسیدن به مدیریت کارآمد،شناخت خصوصیات کمی وکیفی موادزائدمراکز درمانی ، تفکیک، جمع آوری ودرنهایت تصفیه ودفع مناسب باتوجه به نوع مواد زائدتولیدی میباش د ،بعلت عدم انجام آنا لیزفیزیکی(زباله عفونی،نوک تیزو برنده)ودقیق علمی درمطبهاوسایرمراکزدرمانی درشهرکرمانشاه،انجام این مطالعه ضرورت دارد.