سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مقداد نصیری – دانشجوی کارشناس ارشد
اسعد مدرس مطلق – استادیار
حجت جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درسالهای اخیر با توجه به افزایش اندازه تراکتورها و تردد آنها درزمینهای کشاورزی تراکم خاکهای کشاورزی یکی از مشکلات اصلی کشاورزان و ازعوامل مهم کاهش عملکرد محصول دربرخی ازمناطق میب اشد دراین تحقیق برای تعیین میزان تراکم خاک پس از عبورتارکتور ازدو روش تجربی و عددی استفاده شده است درروش تجربی میزان تراکم خاک پس از عبور تراکتور با ستفاده از دستگاه پنترومتر تعیین شده است درمزرعه ای زک تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ ساخت کارخانه تراکتورسازی ایران با وزن ۲۵۴۰ کیلوگرم به همراه گاو آهن سه خیشه سوار برای شبیه سازی وضعیت تارکتوردرهنگام کاردرمزرعه استفاده شده است آزمایشات دریکی از مزارعه دانشگاه ارومیه انجام گرفته است که خصوصیات فیزیکی خاک آن درآزمایشگاه مکانیک خاک درسه ناحیه جلوی تراکتور زیرچرخهای جلو و زیرچرخهای عقب تراکتور و درعمقهای ۵-۰و۱۰-۵و۱۵-۱۰ سانتمتر تعیین شده است درنواحی فوق با کمک نفوذ میله پنترومتر درخاک و تعین شاخص مخروطی CI که عبارتست از فشارلازم برای فروبردن یک مخروط با ابعاد مخض درخاک مقاومت و سختی خاک نیز تعیین شد درحالت عددی از روش المان محدودب رای شبیه سازی برهم کنش خاک و پنترومتر استفاده شد.