سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مسلم درستکار – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مصطفی مصطفوی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
داراب حسنی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
مریم درستکار – دانشجوی ترم آخرکارشناسی رشته علوم باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی میزان خودسازگاری و تعیین گردهدهنده های مناسب بر روی شش رقم بادام تجاری و دیرگل طی دو سال درمزرعه و آزمایشگاه اجراشد. در هر دو آزمایش از تلاقیهای دی آلل استفاده گردید. بطوری که در مجموع ۳۶ تیمار وجود داشت. آزمایشات مزرعهای درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار، اجرا گردید. میزان تشکیل میوه در مزرعه و رشد لوله گرده درآزمایشگاه بررسی شد. میزان تشکیل میوه ۶۰ روز پس از گردهافشانی شمارش و درصد تشکیل میوه نهایی تعیین شد. در آزمایشگاه به منظور تعیین تعداد دانه گرده جوانه زده و رشد لوله گرده از مادگیش های گردهافشانی شده در ۴ نوبت ۲۴ و ۴۸ و ۷۲ و ۹۶ ساعت پس از گردهافشانی اسلاید تهیه و مطالعه گردید. تاثیر تیمارها بر روی میزان تشکیل میوه در آزمایشات مزرعه ای معنیدار بود. میزان تشکیل میوه در رقم تونو ۴۱ درصد بود. در شرایط آزمایشگاه ۲۴ و ۴۸ و ۷۲ و ۹۶ ساعت بعد از گردهافشانی بین رشد لوله گرده ، تفاوت های معنی داری وجود داشت. رشد لوله گرده در تیمارهای خودگردهافشانی رقمهای های خودناسازگار کمتر از رشد لوله گرده رقم خودسازگار تونو بود. در نهایت گرده دهنده های مناسب ارقام تعیین شد.