سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مازیار حیدری – دانشجوی دکتری جنگلداری
مجید لطف علیان – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار ی
سیدعطاالله حسینی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار ی
سیدانور حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

جهت بررسی وضعیت عوامل موثربرتخری و زراعت زیراشکوب جنگل درزاگرس میانی استان ایلام سامان روستای داربید واقع درمجاورت جنگل درشهرستان شیروان چرداول دراستان ایلام انتخاب شد از روش آماربرداری صددرصد جهت انجام این مطالعه استفاده شد با جنگل گردش درسامانه عرفی روستا تمام قطعات زراعت زیراشکوب با استفاده از gPS پیمایش شد مساحت و فاصله از کانون روستا برای تمامی قطعات ثبت شد فاصله از روستا به ۵ کلاسه ۱:کمتر از ۴۰۰ و کلاسه ۲ ۴۰۰-۸۰۰ ، کلاسه ۳ ۱۲۰۰-۸۰۰ و کلاسه ۴ ۱۶۰۰-۱۲۰۰ و کلاسه ۵ بیشتر از ۱۶۰۰ متر تقسیم شدند. از ازمون تجزیه واریانس یک طرفه با سطح اطمینان ۹۰ درصد جهت بررسی اختلاف مساحت قطعات زراعت زیراشکوب درکلاسه های فاصله از روستا استفاده شد داده ها درمحیط نرم افزار SPSS16 انالیز شدند نتایج نشان داد که بیشترین میزان تخریب شامل زراعت زیراشکوب درطبقه فاصله ای ۸۰۰-۴۰۰ متر فاصله با ۱۳/۴ هکتار ازروستا واقع شده و تغییر کاربری دارای بیشترین مقدار می باشد با افزایش فاصله از روستا تخریب کاهش می یابد و درفواصل بیشتر از ۱۶۰۰ متر تخریب به شدت کاهش می یابد درفواصل بیش تر از ۲۰۰۰ متری تقریبا زراعت زیراشکوب به مقدار صفر می رسد.