سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گیتی زاده حقیقی – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

درسالهای اخیر توجه زیاد به بهبود عملکرد سیستم قدرت از طریق بهره برداری بهینه از تجهیزات موجود تاسیس خطوط جدید را به تعویق انداخته است افزایش بارو بهره برداری بهینه از سیستم انتقال قدرت الکتریکی جدید ممکن است امنیت درمقابل پایداری را به مخاطره اندازد هرچند که مسائل مربوط به کنترل و پایداری ولتاژ درصنعت برق پدیده جدیدی نیست لیکن امروزه به دلایل فوق دربسیاری از سیستمهای مورد توجه خاصی قرارگرفته اند بعبارت دیگر درگذشته این موضوع فقط بطور عمده با سیستمهای ضعیف و خطوط طولانی مرتبط بود اما اکنون درنتیجه بارگذاری شدیدتر درشبکه های توسعه یافته نیز مورد توجه می باشند. همانطور که میدانیم پایداری ولتاژ به توانایی سیستم قدرت درحفظ ولتاژهای قابل قبول درکلیه شینهایی سیستم تحت وضعیت عادی و بعد از وارد شدن اغتشاش مربوط می باشد بعبارت دیگر سیستم هنگامی وارد حالت ناپایداری ولتاژ می شود که بروز اغتشاش افزایش درتقاضای بارموردنیاز و یا تغییر درموقعیت سیستم موجب کاهش فزاینده و غیرقابل کنترل ولتاژ گردد عامل اصلی ناپایداری ناتوانی سیستم قدرت درمواجهه با تقاضا برای توان راکتیو می باشد.