سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پولاد پورآزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجتبی زاهدی فر – عضوء هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
ابوالفضل عباسی – عضوء هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
ناصر تیمورنژاد – کارشناس پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

این پروژه بصورت مشترک با مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با هدف مقایسه ارزش غذایی کاه لاینهای مختلف جو بدون پوشینه به منظور استفاده از اطلاعات آن بعنوان یکی از شاخصهای انتخاب واریته برتر جو بدون پوشینه بود. برای این منظور کاه شش واریته جوبدون پوشینه شامل شش لاین ۱- EHBYTM80- ،EHBYTM80-7 ، EHBYTM80-5 ، EHBYTM80-2 ، EHBYTM8011 و ۱۸ – EHBYTM80 مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونهها مورد تفکیک بوتانیکی شامل برگ، ساقه و گره قرار گرفتند. نتایج آزمون گاز نشان داد که کاه لاین ۵- EHBYTM80 گاز بیشتری (P < 0/05) نسبت به سایر لاینها تولید کرد. لاین ۷- EBYTM80 به دلیل تولیدگاز بیشتر در ساعات اولیه تخمیر (تا شش ساعت پس از شروع تخمیر) به عنوان تیمار برتر انتخاب شد