سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی بابایی – کارشناس ارشد شیمی ، مرکز تحقیقات آبزی پروری آبهای داخلی کشور ،بندر انز
سیدحجت خداپرست – معاون پژوهشی ، مرکز تحقیقات آبزی پروری آبهای داخلی کشور (بندر انزلی

چکیده:

در این تحقیق میزان غلظت فلزات مس ، روی ، سرب و کادمیم در آب ، رسوبات سطحی و همچنین در بافت دوگونه از گیاهان آبزی(تراپا ، سراتیفیلوم ) در دو منطقه تالاب انزلی (تالاب سیاکشیم ، تالاب آبکنار ) تعیین گردید . جداسازی نمونه های آب جهت سنجش فلزات سنگین بر اساس روش استخراج مایع – مایع و هضم شیمیایی نمونه های رسوب به روش هضم تر و نمونه های بافت گیاهان آبزی پس از تفکیک وشناسایی به روش هضم تر و از ترکیب اسید های نیتریک ، سولفوریک و پرکلریک استفاده شد و با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله تعیین غلظت گردید . نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین غلظت فلزات در آب و رسوبات تالاب به ترتیب برای فلزات مس (۷۴/۱، ۰۸/۱۱) روی ((۷۵۴/۰، ۱۴/۷۳) سرب (۱۱۳/۰، ۸۷/۸) کادمیم (۰۴۴/۰، ۰۲/۱) ppm بوده است . میانیگن غلظت فلزات مورد مطالعه در بافت گیاهان آبزی تراپا و سراتیفیلوم به ترتیب برای فلزات مس (۸۱/۰±۴۹/۸، ۷۶/۲±۶۶/۷) روی (۴۵/۹±۰۷/۵۷ ، ۳/۱۴±۳۶/۵۴) سرب (۸۷/۰±۸۷/۱۴ ، ۸۱/۱±۵۷/۱۱) کادمیم (۹۷/۰±۰۴/۲ ، ۳۴/۱±۸۷۶/۰) میکرو گرم بر گرم وزن خشک اندازه گیری شده است . نتایج نشان میدهد که غلظت فلزات سنگین در گونه های مختلف گیاهی متفاوت بوده ومیزان تجمع فلزات سنگین در بافت گیاهان منطقه تالاب سیاکشیم نسبت به تالاب آبکنار بیشتر بوده است . این بررسیها نشان می دهد که میزان غلظت فلزات سرب در آب و کادمیم در رسوبات از محدوده غلظت معمول آنها در آب و رسوب بیشتر می باشد و همچنین این نتایج بیانگر افزایش چشمگیر غلظت فلزات مورد مطالعه در تالاب سیاکشیم بوده است