سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین شاهین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

همراه با افزایش تقاضا برای انرژی الکتریکی نیازبه داشتن یک تغذیه پایدار و درصورت بروز مشکل با مینیمم وقفه و بازیابی سریعتر نیز افزایش یافته است و پاسخ به این نیازها بدون برقراری ارتباط مخابراتی قویدر شبکه های توزیع غیرممکن می باشد فن اوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کارامد از شبکه توزیع موجود را امکان پذیرنموده و با فراهم نمودن قابلیتهایی برای پایش کنترل تجهیزات شبکه و فراهم نمودن خدمات بهتر به مشترکین روبرو شدن با مسائل آینده را تسهیل نموده است در سیستمهای توزیع زمان خاموشی بستگی زیادی به زمان و ترتیب کلیدزنی جهت برقداری مجدد شبکه دارد در مدلهای موجود ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع زمان کلیدزنی لحاظ نشده و یا ثابت درنظر گرفته میشود درحالیکه با افزایش مانور برای کلیدزنی محاسبه زمان کلیدزنی بسیار پیچیدهتر می باشد. براین اساس دراین مقاله با توجه به همزمان و غیرهمزمان بودن کلیدزنی ها مدل جدیدی برای محاسبه زمان کلیدزنی ارایه می شود همچنین جهت محاسبه قابلیت اطمینان شبکه مدلهای بار و هزینه مناسب مورد استفاده قرار میگیرد درنهایت به ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه هایتوزیع دردو حالت سنتی و جدید دارای ارتباط مخابراتی می پردازیم