سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
الفت گنجی بیدمشک – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

تسهیم دانش فعالیتی است پیچیده و ارزش آفرین که بنیاد استراتژی های مدیریت دانش درسازمان ها را تشکیل داده و به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار از اهداف اصلی و رهبران سازمان به شمار می آید موضوع ارتباط درسازمان ها از اهمیت بسیارزیادی برخوردار است اولین و مهمترین قدم درمسر تسهیم دانش برقرار کردن ارتباط درسازمان می باشد مهارته ای ارتباطی کارکنان نقش بسزایی را درتسهیم دانش ایفا می کند به طوریکه عدم ارتباطات اثربخش سازمانی مانع از تسهیم دانش و تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی می گردد پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر ارتباطات سازمانی برتسهیم دانش درگروه صنعتی بارز صورت پذیرفته است متغیر ارتباطات سازمانی براساس سه شاخص ارتباطات عمودی بالا به پایین ارتباطات عمودی پایین به بالا و ارتباطات افقی سنجیده شده است حجم نمونه پژوهش شامل ۳۲۵ نفر از مدیران کارشناسان و سرپرستان گروه صنعتی بارز است داده های مورد نیاز از طریق ارسال پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۶۶ با درنظر گرفتن روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای جمع آوری و با استفاده از آزمون ضریب مسیر تجزیه و تحلیل شده است نتایج پژوهش نشان داد که شاخص ارتباطات عمودی پایین به بالا به میزان ۶۳٫۳۳ درصد برتسهیم دانش درگروه صنعتی بارز تاثیر دارد ارتباط از اپراتور به سرپرست به میزان ۴۵ درصد از سرپرست به کارشناس ۶۵ درصد و از کارشناس به مدیر به میزان ۸۰ درصد.