سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میترا ژاله رجبی – دانشجوی دکترای مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرزانه صالحی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد مدعو دانشگاه
محمود دانشور – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در برنامه ریزی مصرف آب در بخش کشاورزی دسترسی مطمئن به منابع آب پایا، در حال حاضر و دوره های آتی از اهمیت فوق ا لعاده ا ی برخوردار است. بر این اساس یکی از مسائل بسیار مهم که در مدیریت اقتصادی و پایداری منابع آب نقش فراوانی دارد، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب است و محور اصلی راه حل های پایداری و اقتصادی بایستی دستیابی به توازن در منابع آب همراه با بهینه سازی فعالیت های زراعی باشد.در این راستا بایستی بین افزایش سود اقتصادی که هدف کشاورز است و کاهش اثرات منفی زیست محیطی که هدف جامعه است، تعادل ایجاد شود. مطالعه درصدد است تا با بکارگیری نظریه بازی ها تعادل بهینه و همزمان اهداف اقتصادی – زیست محیطی و میزان بهینه برداشت از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد را با اعمال وزن های مختلف به اهداف اقتصادی و زیست محیطی تعیین نموده و الگوی کشتی متناسب با حد بهینه تعیین شده ارائه نماید. هر چه میزان اهمیت هدف اقتصادی کمتر می شود، مقدار برداشت از منابع آب نیز کاهش می یابد. میزان برداشت بهینه از منابع آب، در حالتی که اهمیت یکسانی به اهداف اقتصادی و زیست محیطی داده می شود۱۲۰/۸۹۲میلیون متر مکعب می باشد. نتایج الگوی کشت متناسب بیان گر این مطلب است که با افزایش وزن هدف زیست محیطی از صفر به یک، سطح زیر کشت محصولاتی که نیاز آبی بالایی در واحد سطح دارند کاهش یافته و کل سطح زیر کشت بهینه منطقه مورد مطالعه ۴۳ درصد کم می شود و به دنبال آن درآمد ۴۶ درصد کاهش می یابد