سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محترم نبی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی م
حجت امامی – استادیارگروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – دانشیارگروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی، آلی و آفتکشها بدون در نظر گرفتن اثرات جانبی آن، مشکلات فراوانی چه از نظرزیست محیطی و چه از نظر سلامتی انسانها، به همراه میآورد. آبشویی نیترات در اثر استفاده از کودهای آلی و لجن فاضلاب میتواند موجب آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی شود. هدف از این تحقیق بررسی میزان انتقال آلودگی نیترات در اثر کاربرد کودهای شیمیایی و مقایسه آن با کودهای آلی میباشد. در اجرای این تحقیق ستون هایPVC از خاک دست خورده با بافت لوم سیلتی پر گردیدند، بر روی سطح آنها از کود اوره، گاوی و لجن و مخلوط سه کود استفاده شد. در مجموع ۱۵ ستون برای انجام این تحقیق در نظر گرفته شد ( ۴ نوع کود با سه تکرار و ۳ ستون بدون کود به عنوان شاهد). دور آبیاری ۱۴ روزه بوده و در مجموع در دو مرحله، اقدام به آبیاری و انجام نمونه برداری ها گردید. در هر دوره آبیاری، زهآب خروجی پس از عبور ۲۵ ، ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ درصد حجم منفذی جمعآوری و غلظت نیترات در نمونه ها آنالیز شد. نمونه های به دست آمده با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی آنالیز گردید. نتایج نشان داد میزان آلودگی نیترات در تیمار شاهد کمترین آلودگی و در تیمار کود شیمیایی بیشترین آلودگی را داشته است