سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالمحمد مهدوی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا(س) و رئیس موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
سمیرا کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه الزهرا(س)
عمران ملکان – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

تحقیق حاضر در پی بررسی اثربخشی دوره های آموزشی بر ارتقاء سطح عملکرد شغلی کارکنان در ارتباط با مشتریان با توجه به نظریهی سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه سازمان آب و فاضلاب اهواز) میباشد. روش تحقیق از نوع روش تحقیق میدانی میباشد. این روش با استفاده از مطالعات کتابخانهای و استفاده از شبکه جهانی اینترنت مورد پشتیبانی قرار گرفت. در این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابراز سنجش استفاده شده است. جامعه تحقیق کلیه کارکنان در ارتباط با مشتری سازمان آب و فاضلاب اهواز می باشند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر با توجه به طرح تحقیق، نمونه گیری طبقه های می باشد، که تعداد ۷۰ پرسشنامه میان کارکنان توزیع گردید. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها تعداد ۴۰ پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل قابل استفاده بود. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که بین نگرش کارکنان و دستیابی به اهداف دوره و بین وجود امکانات و کسب مهارت رابطه قوی و معنی دار مشاهده شده است. همچنین از نظر مدیران و کارکنان شرکت کننده در دوره های آموزشی، دوره های آموزشی برگزار شده در شرکت آب و فاضلاب اهواز از نظر دستیابی به اهداف و افزایش مهارت اثربخش نبوده است ولی موجب رشد فردی، بهبود نگرش و افزایش دانش شرکت کنندگان شده است.