سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد ترکمان – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
عبدالعظیم صدیقی پاشاکی – متخصص رادیوتراپی و انکولوژی
کمال محمدیان – متخصص رادیوتراپی و انکولوژی
علیرضا مقدس – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده:

سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان درمیان زنان است این بیماران دچار مشکلات جسمانی روانی و اجتماعی زیادی میباشند که این مشکلات باعث اختلال درروند طبیعی زندگی است و کیفیت آنان می گردد پژوهش حاضر به منظور تعیین کیفیت زندگی درزنان مبتلا به سرطان سینه صورت گرفته است طی یک مطالعه توصیفی مقطعی ۱۰۰نفر ازبین کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز تشخیصی درمانی مهدیه همدان بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و توسط پرسشنامه های پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی عمومی سرطان EORTC QLQ-C30 و کیفیت زندگی ویژه سرطان پستان EORTC QLQ-Br23 مورد ارزیابی قرارگرفتند اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS19 و روشهای اماری توصیفی تحلیل شدند نتایج نشان داد که زنان مبتلا به سرطان سینه درتمامی ابعاد عملکردی و علامتی کیفیت زندگی نمرات پایینی دارند درابین بین بیشترین مشکل بیماران درابعاد عملکردی کیفیت زندگی عمومی و ویژه به ترتیب عملکرد شناختی و لذت جنسی بود و همچنین درابعاد علامتی بیشترین مشکل مربوط به اسهال درمقیاس عمومی و عوارض درمان درمقیاس ویژه بود.