سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیجان بافکار – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی و دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه شهی
علیرضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
بهمن فرهادی بانسوله – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
سعید برومندنسب – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ضریب گیاهی KC یکی ازفاکتورهای بسیار مهم در برنامه ریزی های آبیاری و تخصیص بهینه منابع آب به گیاهان مختلف در الگوی کشت مورد نظر به حساب می آید این مطالعه در ایستگاه مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان کرمانشاه واقع در دشت ماهیدشت با استفاده ا ز یک لایسیمتر زهکشدار صورت گرفته است ضریب گیاهی KC از طریق نسبت تبخیر و تعرق واقعی ETC به تبخیر و تعرق پتانسیل ET0 بدست آمده است رابطه بین این ضریب با تعداد روزهای بعد ازکاشت DAS و همچنین با شاخص سطح برگ به صورت یک معادله پلی نومیال درجه پنج با ضریب تبیین بالای ۰/۹ در سطح اعتماد ۰/۰۰۱ نتیجه شده است میزان تبخیر و تعرق پتانسیل ET0 و تبخیر و تعرق واقعی ETC در طول فصل رشد به ترتیب برابر ۹۱۳ و ۷۴۳ میلی متر محاسبه گردیده است.