سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا عامری اختیارآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور وgis دانشگاه تبر
محمدرضا نیک پور – دانشجوی دکترای ساز ههای آبی، دانشگاه تبریز، تبریز.
فریناز شجاع طلاتپه – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

انحراف آب از گذشت ههای دور تاکنون جهت مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، آ برسانی شهری و… صورت گرفته است. انتخاب محل مناسب آبگیری برای موفقیت پروژه ضروری است. یک محل مناسب میتواند اختلال در آ برسانی را که به دلیل ورود رسوب به داخل آبگیر به وجود میآید، به حداقل کاهش دهد. باید توجه داشت که بعد از اجرای پروژه، مشکلات ایجاد شده در اثر انتخاب نامناسب محل به سختی قابل اصلاح است. انتخاب مکان مناسب برای آبگیر مستلزم در نظر گرفتن پارامترهای متعدد است. با توجه به گستردگی عوامل موثر در مکانیابی، ضرورت استفاده از فنآوری اطلاعات مکانی GISو تلفیق آن با سایر امور مدیریتی و برنامهریزی در این تحقیق مطرح شده است. همچنین سیستم پشتیبانی تصمیمگیری و تحلیل سلسله مراتبی AHP) برای وزن دهی به متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور از ۵ لایه (لای ههای رودخانه، شیب پوشش گیاهی، کاربری اراضی و را هها ) رقومی استفاده شد و پس از اعمال وزن نسبی لای هها در محیط ArcGIS مکانهای مستعد آبگیر بر اساس اولویت به ۵ ناحیه طبق هبندی شد.