سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا احمد یمنش – قطب علمی اتوماسیون و بهر هبرداری سیستم های قدرت-دانشگاه علم و صنعت ای
سید محمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت-دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

این مقاله یک روش جدید برای مکان یابی اتصال کوتاه در خطوط انتقال چندپایانه ای ارائه می کند. این روش تعمیم یافته روش پیشنهاد شده در مرجع [ ۱] به شبکه های بیش از ۳ پایانه می باشد. در این روش امواج گذرای بوجود آمده از اتصال کوتاه در همه پایانه ها اندازه گیری شده و سپس با استفاده از ویژگی های زمان- فرکانسی آنها بدست می آید . با S تبدیل استفاده از این ویژگی ها زمان رسیدن امواج به پایانه ها تشخیص داده می شود. برای شبیه سازی حالت های مختلف ازنرم افزارATP-EMTP و برای انجام مراحل مکان یابی از MATLABاستفاده شده است . نتایج شبیه سازینرم افزار بیانگر عملکرد مناسب روش پیشنهادی تحت شرایط مختلف می باشد.