سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سولماز نبردی – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باه
محمود اسکندری نسب – استادیار فرآوری مواد معدنی، گروه مهندسی معدن، دانشکده زرند، دانشگاه
عباس سام – استادیار بخش مهندسی معدن، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرما
احمد نوزاد – عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده مواد، تهران

چکیده:

مطالعات قبلی ما نشان داد که شرایط بهینه استخراج زیرکونیم و هافنیم در غلظت بالای اسید و توسط استخراج کننده بیس( ۴ ,۲و ۴- تری متیل پنتیل) منو تیو فسفینیک اسید (سیانکس ۳۰۲ یاHA به وقوع میپیوندد. بنابراین در این تحقیق با استفاده از روشآنالیز شیب، مکانیزم استخراج زیرکونیم و هافنیم توسط این استخراجکننده و در غلظت اسید نیتریک حدود ۵ مولار تعیینشد. تأثیر قدرت یونی (در محدوده غلظت ۳-۱۰ تا ۳ مولار نیترات)، غلظت استخراجکننده ( ۴-۱۰ تا ۲-۱۰ مولار) و غلظت اسید روی استخراج زیرکونیم و هافنیم بررسی شد. نتایج نشان داد که مکانیزم استخراج زیرکونیم و هافنیم در این محدوده اسیدیته به صورت حلال پوشانی میباشد. ضمنا مًشخصشد که گونههای قابل استخراج زیرکونیم و هافنیم در فاز آبی و کمپلکسهای استخراجی زیرکونیم و هافنیم به فاز آلی به ترتیب به صورتHfO(NO3)2.HA ،Zr(NO3)2.2HA و HfO(NO3)2 ،ZrO(NO3) 2 میباشند