سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد سادات حسینی – دانشجوی دکتری دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
محمود فتحی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
منوچهر وزیری – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مهندسی ترافیک شناخت رفتار حرکتی وسایل نقلیه از اهمیت ویژه ای برخوردار اس ت . یکی از روشهای شناخت رفتار رانندگان در بزرگراهها بررسی موقعیت تک تک وسایل نقلیه در طول مسیر می باشد. در این مقاله با استفاده از تکنیکهای پردازش تصاویر، سیستم بلادرنگی تهیه شده است که رفتار رانندگان را در بزرگراهها ارزیابی می کند. این سیستم با دریافت تصاویر ویدئویی از حرکت وسایل نقلیه در بزرگراه، با استفاده از یک برد دیجیتال کننده(Frame Grabber آن را تبدیل به تصاویر دیجیتال کرده و با استفاده از روش پنجره بندی و تقسیم مسیر حرکت وسایل نقلیه به پنجره هایی برای عملیات پردازش تصاویر ، موقعیت هر یک از وسایل نقلیه مشخص می شود. ویژگی این سیستم این است که با الگوریتمهای ساده و سریع و مؤثر یکی از پارامترهای مهم ترافیک که رفتار ر ا نندگان است، با مشخص کردن موقعیت هر وسیله در هر تصویر به صورت بلادرنگ استخراج می گردد . به این ترتیب با مشخص شدن موقعیت هر وسیله در هر تصویر می توان بدون نیاز به الگوریتمهای پیچیده، پارامترهایی نظیر تعداد، سرعت و شتاب و فاصله وسایل نقلیه از یکدیگر را محاسبه کرد.