سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد مولائی قلیچی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
صالح اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
بهمن نجف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پارک ها و فضاهای سبز یک یاز مهمترین مراکز خدمات رفاهی و تفریحی می باشد که علاوه برجنبه بهداشتی و روانی درتوسعه پایدار شهری از اهمیت بالایی برخودارند هدف از انجام این تحقیق تعیین بهینه مکان های مناسب و انتخاب بهترین مکان برای ایجاد فضای سبز و پارک درمنطقه ۶ تهران می باشد برای این منظور ا زمدل مجموع ساده وزنی sAW درمحیط نرم افزار Arc Gis استفاده شده است روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می باشد دراین تحقیق با بررسی و ارزیابی معیارهای مورد نیاز درمکان گزینی پارک ها و فضای سبز اقدام به تهیه نقشه و ایجاد لایه اطلاعاتی برای هریک از معیارها درمحیط GIS گردید سپس به منظور مدلسازی به هرکدام از لایه های اطلاعاتی براساس مدل AHP وزن مناسبی اختصاص داده شد نقشه ها به روش همپوشانی با هم تلفیق شده و با استفاده از مدل sAW که یکی از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره است بهترین مکان برای فضای سبز و پارک درمحدوده مورد مطالعه پیشنهاد گردید.