سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد دوستار – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
علی سلطانی فر – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین موانع صادراتی درحوزه کشاورزی وارائه راهکارهای توسعه صادراتمحصولات کشاورزی ا ست. روش تحقیق توصیفی وازنوع پیمایشی وروش جمع آوری اطلاعات میدانیاست. تعداد ۸۷ نفردردوجنسیت ( ۶۴ مردو ۲۳ زن) به عنوان نمونه آماری درنظرگرفته شد. جهت تعیینروایی ابزاربین ۱۰ نفرازاساتیدمدیریت مورداستفاده قرارگرفت. دراین تحقیق موانع متعددی کهبرصادرات محصولات کشاورزی( باغی ) وجوددارد،موردسنجش قرارگرفتند. برای سنجش هرکدام از ۶عامل عدمت ثبیت نرخ ارز، کیفیت نامطلوب محصولات، مشکلات حمل ونقل، بروکراسی اداریزیاد، تکنولوژی تولید ومسایل فرهنگی ازپرسشنامه محقق ساخته که شامل ۳۸ سوال بوداستفاده شد.درراستای تحلیل داده های این تحقیق ازشاخص های آمارتوصیفی استفاده شدودرتحلیل های استنباط از آزمون t تک نمونه،فریدمن استفاده گردید.درنهایت، بااستفاده ازمدل معادلات ساختاری وبهره گیری از نرم افزار LISREL پرداخته شد. براساس نتایج به دست آمده مقدار میانگین درتمامی مواردعددی بزرگتر ۴ بدست آمده است که حدوسط است.همچنین P-value و مقدار RMSEA شاخص دیگرنیکویی برازش آن نیزقابل قبول بوده وموردتایید واقع شد. درنهایت بااستفاده ازتکنیک فریدمن به رتبه بندی میزان اهمیت هریک ازمتغیرهای ششگانه تحقیق پرداخته شدهاست. براساس خروجی آزمون فریدمن، « بروکراسی» دررتبه نخست اولویت قراردارد. «کیفیت نامطلوب» در رتبه دوم و «مسائل فرهنگی» و «مشکلات حمل ونقل» دررتبه های بعدی قراردارند. ازسوی دیگر «تکنولوژی« از کمترین اهمیت برخورداراست.