سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کلثوم نامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
علی جباری ظهیرآبادی – دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی عضو باشگاه پژوهشگران جوان دا

چکیده:

نظریهی سازمانهای یادگیرنده، نظریهی جدید مدیریتی است که توسط پیتر سنگه ارائه شده است، وی معتقد است در دنیای متغیر امروزی برای اینکه سازمانها بتوانند خود را با تغییرات محیطی وفق دهند می بایست بتوانند با استفاده از افراد،ارزشها و سایر خرده سیستمها و با تکیه بر درسها و تجربههایی که به دست میآورد به طور پیوسته عملکرد خودرا بهبود ببخشند. راهکارهای ایجاد سازمانهای یادگیرنده را میتوان در شناسایی و رفع موانع ایجاد آنها جستجو کرد. به این منظور در مطالعهی حاضر، برای شناسایی موانع ایجاد سازمان یادگیرنده در پالایشگاه نفت بندرعباس با استفاده از پرسشنامهی موانع یادگیری سازمانی به جمع آوری نظرات کارکنان تأسیسات انتقال نفت جنوب شرق کشور پرداخته شد. یافتههای مطالعه بیانگر آن بود که مهمترین موانع ایجاد سازمانهای یادگیرنده درپالایشگاه نفت بندرعباس به ترتیب اولویت عبارتند از: فردگرایی وفقدان فرهنگ مشارکت در سازمان،تکیه بر عملکرد مداری و در نتیجه فقدان زمان کافی برای یادگیری،وجود تفکر غیر سیستمی در تاسیسات انتقال نفت ،عدم آرمان مشترک بین اعضای سازمان، و ارج ننهادن به افراد متفکر، خلاق و نوآور