سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید آرش معین زاده – کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مکانیز
مهدی مشایخی راد – دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مکانیز
سید علی محمد برقعی – استاد تمام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مکانیزاسی
مرتضی الماسی – استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مکانیزاسیو

چکیده:

لزوم سنجک برنامههای تحقیقاتی و اولویتبندی آ ها به عنوا یک چالک جدی و اساسی همواره پک روی مسئولین و مدیران ذیربط قرار دارد چرا که با توجه فراوانی مسائل و موضوعات قابل تحقیق و محدودیت منابع مشتلف مانند محدودیت های مالی زمانی تجهیزات و غیره امکا پرداختن به همهی برنامه ها نمیباشد. اولین گام در ارزیابی برنامه های تحقیقاتی مشش کرد معیارها و زیرمعیارهای سنجش میباشد که این تحقیق به این امر پرداخته است به نحوی که لیستی از شاخ ها و معیارهای اولیه از طریق مطالعات تطأیقی و مصاحه با خبرگان امر تعیین شدند سپس با تشکیل یک گروه تصمیم- گیری خأره معیارها و زیرمعیارهای نهایی با استفاده از روش دلفی استخراج و در ادامه با کمک مقایسات زوجی اولویتبندی شده و مهمترینها مشخص شدند. بر اساس نتایج حاصل شاخ های توسعه پایدار توسعه اقتصادی توسعه علمی و قابلیت انجام تحقیق به ترتیب با ضرایب اهمیت ۰/۵۶۲ ، ۰/۲۳۲ ، ۰/۱۳۴ و ۰/۰۷۲ به عنوا معیارهای اصلی در نور گرفته شدند. برای معیار توسعه پایدار به ترتیب اهمیت زیرمعیارهای حفظ منابه طبیعی ۰/۷۵۰ و کاهش آلودگی ۰/۲۵۰ برای معیار توسعه اقتصادی زیرمعیارهای افزایش امنیت غذایی ۰/۵۶۲ کاهش ضایعات ۰/۲۰۶ بهأود بهره وری منابع تولید ۰/۱۴۴ و بهبود تراز تجاری ۰/۰۸۷ برای معیار توسعه علمی زیرمعیارهای دستیابی به دانک و فناوری ۰/۶۸۷ دستیابی به منابع خدمات و محصولات جدید ۰/۱۸۶ و تعداد بهره بردارا از نتایج ۰/۱۲۷ و در نهایت برای معیار قابلیت انجام تحقیق زیرمعیارهای دسترسی به امکانات ۰/۴۳۳ مشارکت ذینفعان ۰/۳۰۸ هزینه ۰/۱۶۵ و مدت زما انجام تحقیق ۰/۰۹۶ مد نور قرار گرفتند.