سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام کرمی – کارشناس ارشد آلودگی های محیط زیست

چکیده:

رودخانه زهره به عنوان مهمترین منابع آبی درمنطقه و یکی ازپنج رودخانه مهم جاری دراستان خوزستان بوده و مساحت حوضه آبریز آن درحدود ۱۷۱۵۰ کیلومتر مربع است این رودخانه درطی مسیر نسبتا طولانی خود از روش تشکیلات متنوع زمین شناسی عبور می نماید که این امر باعث تغیی ردرکیفیت آب رودخانه میگردد دراین تحقیق جهت بررسی نقش و میزان هریک از کانی ها موثر درتغییر کیفیت آب رودخانه زهره از کد کامپیوتری PHREEQC برپایه داده های هیدروِمیایی دردو دوره کم آبی شهریور ۸۵تاآبان ۸۵ و پرآبی اسفند ۸۵تااردیبهشت ۸۶ استفاده گردیده است لذا به منظور تاکید برحضور رودخانه برتشکیلات زمین شناسی و همینطور عدم تداخل آلودگیهای انسانساخت سه بازه مطالعاتی انتخاب گردید که دراین بازه ها ازاطلاعات کیفی ۶ایستگاه استفاده گردید درپاین مشخص گردید که درآلودگی طبیعی رودخانه زهره کانی های ژیپس دولومیت هالیت و انیدریت با میزانهای مختلف نقش دارند.