سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه رزازی بروجنی – دانشگاه تهران، گروه زمین شناسی

چکیده:

سازند سیلیسی آواری زیور در استان اردبیل با سن الیگوسن میانی-میوسن زیرین، ضخامتی حدود ۰۸۸ متر از دشت مغان راشامل م یگردد. مطالعات این سازند، منجر به تفکیک سه مجموعه رخساره ای کنگلومرا، ماسه سنگ و سنگ های آرژیلیتی گردید.عملکرد فرآیندهای دیاژنتیکی با تاکید بر فرآیند سیمانی شدن تفسیر شده است. مهمترین انواع سیمان ها، ، کربنات ها )کلیست، دولومیت(، اکسیدآهن، کانی های رسی )کائولینیت، کلریت، اسمکتیت، ایلیت(، سیمان سیلیس می باشد.بر اساس فرآیند سیمانیشدن توالی پاراژنتیکی به ترتیب شامل ۱- دیاژنزاولیه: سیمان های کربناته )کلیست، دولومیت ریز بلور(، اکسید آهن، سیلیس، رس-۲ دیاژنز دفنی عمیق: سیمان کربناته )کلسیت، دولومیت(، سیلیس، و رس و ۳- دیاژنز انتهایی: سیمان های کربناته )کلسیت(، اکسیدآهن می باشد