سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی رجب زاده – عضو هیات علمی، بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
صغری راستی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

نهشته های مگنتیت دهبید در اطراف روستای گوشتی شهر صفاشهر در حاشیه جنوبی زون ساختاری سنندج-سیرجان به صورت رگه ای و بیشتر در درون دولومیتهای شدیداٌ سیلیسی شده تریاس و به میزان کمتری در سنگ های رسوبی-دگرگونی پرمین تشکیل شده اند. در این نهشته های معدنی، قطعات زاویه دار سنگ های دولومیتی-سیلیسی میزبان به وسیله اکیسدهای آهن سیمانی شده اند. کانی های فرعی اکسیدی شامل هماتیت، اسپیکولاریت، مارتیت و هیدروکسیدی شامل گوتیت و لیمونیت می شوند که در امتداد شکستگی ها و ترک های کانسنگ آهن مگنتیت ایجاد شده اند. ان کی های باطله نیز عمدتاٌ از دولومیت و کوارتز و به مقدار کمی هم فلدسپار می باشند. داده های ژئوشیمیایی نشانگر تغییرات وسیع آهن از ۳۴ تا ۷۳ درصد وزنی کانسنگ است. نسبت،Ni/Coبی هنجاری مثبتEu/Sm = <1 ،Euو La/Lu = >1به همراه غنی شدگی شدید عناصرLREEنسبت به عناصرHREE و مقایسه الگوی کلی عناصر نادر خاکی در ذخیره آهن صفاشهر با ذخایر آهن گرمابی و ماگمایی نشان دهنده ویژگی گرمابی ذخیره آهن مورد مطالعه است. آنومالی منفیCe این نهشته ها و روابط صحرایی و بافتی مواد معدنی هرگونه منشاء رسوبی کانسار مورد مطالعه را رد می کند