سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عاطفه پوراسداللهی – کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی. دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی رحیمی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی. دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

نتایج حاصل از داده های آزمایش نشان داد که تاثیر زمان های اعمال تنش در مورد عملکرد بیولوژیک و دانه شاخص برداشت ارتفاع بوته تعداد و وزن سنبله و وزن سنبله معنی دار بود. بعلاوه شدت های مختلف تنش نیز بطور معنی داری صفات ذکر شده را تحت تاثیر قرار دادند. با افزایش شده تنش مقادیر مربوط به هر صفت به میزان بیشتری کاهش یافت نتایج این بررسی نشان داد که روند تغییرات عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه شاخص برداشت ارتفاع بوته تعداد سنبله وزن سنبله و وزن هزار دانه در پاسخ به شدت های مختلف تنش خطی بود.در حالیکه صفاتی مانند شاخص برداشت و وزن هزار دانه در پاسخ به شدت های تنش علاوه بر روند خطی دارای روند درجه دو و سه نیز بودند.در صورت اعمال تنش در مرحله پنجه زنی پاسخ عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت ارتفاع بوته و تعداد سنبله نسبت به وقوع تنش خطی بود. در حالیکه وقوع تنش در مرحله گرده افشانی روند تغییرات عملکرد بیولوژیک خطی و درجه سه شاخص برداشت ارتفاع و تعداد سنبله خطی بود.و بالاخره در صورت وقوع تنش آب در مرحله پر شدن دانه عکس العمل عملکرد بیولوژیک و ارتفاع خطی در مورد تعداد سنبله روند خطی و درجه ۲ و در خصوص شاخص برداشت هر سه روند مشاهده شد