سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیده شادی میرزمانی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علیرضا بصیری – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

منحنی های هم دمای مواد غذایی درفرایندهایی مانند آماده سازی خشک کردن و انبارداری ازاهمیت زیادی برخوردار هستند به دلیل خصوصیات پیچیده موادغذایی براورد تئوریک منحنیهای هم دما غیرممکن بوده و اندازه گیری تجربی مورد نیاز می باشد دراین تحقیق منحنیهای همدمای رفع رطوبت خرما واریته استعمران سایر دردمای ۲۰و۳۰و۴۰و۶۰درجه سانتیگراد در۸فعالیت آبی دردامنه ۰/۸۵-۰/۱۱ به روش ایستا وزن سنجی مطابق با دستورالعمل COST 90 تعیین شد شکل منحنی ها با شکل عمومی منحنیهای همدما درموادغذایی غنی از قند مطابقت دارد درتمامی دماها با افزایش فعالیت آبی رطوبت تعادلی نیز افزایش می یابد افزایش دما دریک فعالیت آبی معین مقدار رطوبت تعادلی را کاهش میدهد برای ارائه مدل ریاضی مناسب به منظور رفتار تعادلی خرما مدلهای گب بت ارسی وات ، ایگلسیاس شریف و هالسی مورد بررسی قرارگرفت جهت برازش از رگرسیون غیرخطی استفاده شد درمیان مدلها مدل ارسی وات دردماهای ۴۰و۶۰ درجه سانتیگرادو مدل گب دردماهای ۲۰و۳۰ درجه سانتیگراد بهترین برازش را با داده های دفعی خرما نشان دادند که ازانی مدهای میتوان جهت تخمین رطوبت تعادلی خرما دردماهای و رطوبت های نسبی مختلف استفاده نمود