سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل عرارگاطع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم جان نثاری –
مرتضی صادقی –
ناصر همدمی –

چکیده:

پودرخرما یکی از محصولات حاصل از فراوری خرما می باشد که در صنایع شیرینی پزی استفاده می شود ایزوترم های جذب رطوبت درمدلسازی فرایندهای خشک کردن تخمین قابلیت عمر ماندگاری غذا پیش بینی تغییرات رطوبت مواد غذایی طی انبار داری و انتخاب نوع بسته بندی کاربرد دارند دراین تحقیق منحنی های همدمای جذب پودرخرما رقم استعمران دردماهای ۲۵و۳۵ و۴۵ درجه سانتیگراد دردامنه فعالیت آبی ۰/۸۴-۰/۰۸ به روش ایستا مطابق دستورالعمل COST90 تعین شدند برای توصیف ریاضی منحنی همدمای بدست آمده مدلهای تجربی گب و هالسی ، اسوین و پلگ مورد بررسی قرارگرفتند نتیجه مقایسه ی ایزوترم های جذب رطوبت اندازه گیری شده با داده های پیش بینی شده توسط مدلهای مذکور نشان داد که دردمای ۲۵ درجه سانتی گراد مدل هالسی و برای دماهای ۳۵ و ۴۵ درجه سانتی گراد مدل گب بالاترین همبستگی را داشتند.